فارسی روسی درس 51 واژگان

روسی :: درس 51. در اطراف شهر: اماکن

loading

واژگان :: روسی فارسی

В городе
در شهر
Столица
پایتخت
Почтовое отделение
اداره پست
Рынок
بازار
Булочная
نانوایی
Книжный магазин
کتابفروشی
Аптека
داروخانه
Парк
پارک
Ресторан
رستوران
Кинотеатр
سینما
Бар
بار
Банк
بانک
Больница
بیمارستان
Церковь
کلیسا