فارسی روسی درس 50 واژگان

روسی :: درس 50. هتل: اصطلاحات اضطراری

loading

واژگان :: روسی فارسی

Посмотрите
نگاه کنيد
Послушайте
گوش کنید
Осторожно!
مراقب باشید
Пожар
آتش
Выйдите отсюда!
از اینجا بیرون بروید
Помощь
کمک
Помогите мне
به من کمک کنید
Поторопитесь
عجله
Остановитесь
ایست
Полиция
پلیس
Это чрезвычайная ситуация
این یک اورژانس است