درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 50 هتل: اصطلاحات اضطراری

واژگان

نگاه کنيد
Посмотрите
گوش کنید
Послушайте
مراقب باشید
Осторожно!
آتش
Пожар
از اینجا بیرون بروید
Выйдите отсюда!
کمک
Помощь
به من کمک کنید
Помогите мне
عجله
Поторопитесь
ایست
Остановитесь
پلیس
Полиция
این یک اورژانس است
Это чрезвычайная ситуация