فارسی روسی درس 44 واژگان

روسی :: درس 44. سفر: به کجا می روید؟

loading

واژگان :: روسی فارسی

Куда вы направляетесь?
کجا می روید؟
Я собираюсь в отпуск
من به تعطیلات می روم
Я собираюсь в командировку
من به یک سفر کاری می روم
Сколько у вас чемоданов?
چند تا کیف دارید؟
Какой терминал вам нужен?
کدام ترمینال را می خواهید؟
Я хотел бы место у прохода
من یک صندلی کنار راهرو می خواهم
Я хотел бы место у иллюминатора
من می خواهم یک صندلی کنار پنجره می خواهم
Я ищу терминал А
من به دنبال ترمینال آ می گردم
Терминал B предназначен для международных рейсов
ترمینال B برای پروازهای بین المللی است
Почему задерживается самолет?
چرا هواپیما تأخیر کرده است؟
Пристегните ремень
کمربند ایمنی خود را ببندید
Можно ли мне получить одеяло?
ممکن است یک پتو به من بدهید؟
Когда мы приземлимся?
چه زمانی فرود می آییم ؟