درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 39 بدن: پایین تنه

واژگان

مفصل ران
Бедро
ران
Бедро
سرین
Ягодицы
پا
Стопа
پا
Нога
زانو
Колено
مچ پا
Лодыжка
ماهیچه ساق پا
Голень
پاشنه
Пятка
انگشتان پا
Пальцы ног