درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 36 بدن: سر

واژگان

قسمتهای بدن
Части тела
سر
Голова
مو
Волосы
چهره
Лицо
پیشانی
Лоб
ابرو
Бровь
مژگان
Ресницы
چشم
Глаз
بینی
Нос
گونه
Щека
گوش
Ухо