درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 35 متضاد: قدیمی / جدید

واژگان

قدیمی
Старый
جدید
Новый
خشن
Грубый
صاف
Гладкий
ضخیم
Толстый
نازک
Тонкий
سرد
Холодная (погода)
داغ
Жаркая (погода)
همه
Все
هیچ یک
Никто
قبل از
До
پس از
После