فارسی روسی درس واژگان

روسی :: درس 35. متضاد: قدیمی / جدید

loading