درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 34 متضاد: بیشتر / کمتر

واژگان

بیشتر
Больше
کمتر
Меньше
صحیح
Правильный
غلط
Неправильный
خوشحال
Счастливый
غمگین
Грустный
تمیز
Чистый
کثیف
Грязный
زنده
Живой
مرده
Мертвый
دیر
Поздно
در اوایل
Рано