فارسی روسی درس واژگان

روسی :: درس 34. متضاد: بیشتر / کمتر

loading