درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 33 متضاد: آهسته / سریع

واژگان

آرام
Медленный
سریع
Быстрый
خالی
Пустой
کامل
Полный
قشنگ
Красивый
زشت
Уродливый
پر سر و صدا
Шумный
ساکت
Тихий
قوی
Сильный
ضعیف
Слабый
حقیقت
Правда
دروغ
Ложь
سخت
Твердый
نرم
Мягкий