فارسی روسی درس واژگان

روسی :: درس 32. متضاد: سرد / گرم

loading