درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 32 متضاد: سرد / گرم

واژگان

سرد
Холодный
داغ
Горячий
روشن
Светлый
تاریک
Темный
بد
Плохой
خوب
Хороший
تنها
Один
با هم
Вместе
خیس
Влажный
خشک
Сухой
با
С
بدون
Без