درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 31 متضاد: آسان / سخت

واژگان

ساده
Легкий
مشکل
Трудный
همان
Тот же
متفاوت
Различный
کشیدن
На себя
فشار دادن
К себе
کمی از
Несколько, немного
بسیاری
Много
بلند
Длинный
کوتاه
Короткий
هیچ
Ничего
چیزی
Что-то