فارسی روسی درس 31 واژگان

روسی :: درس 31. متضاد: آسان / سخت

loading

واژگان :: روسی فارسی

Легкий
ساده
Трудный
مشکل
Тот же
همان
Различный
متفاوت
На себя
کشیدن
К себе
فشار دادن
Несколько, немного
کمی از
Много
بسیاری
Длинный
بلند
Короткий
کوتاه
Ничего
هیچ
Что-то
چیزی