فارسی روسی درس واژگان

روسی :: درس 30. متضاد: بزرگ / کوچک

loading