فارسی روسی درس 28 واژگان

روسی :: درس 28. زمان: قرارهای

loading

واژگان :: روسی فارسی

В какой день?
چه روزی؟
Какого месяца?
چه ماهی؟
Когда?
چه موقع ؟
Когда у тебя встреча?
وقت ملاقات شما چه موقع است؟
Разбуди меня в 8
منو ساعت 8 بیدار کن
Мы можем поговорить об этом завтра?
آیا می توانیم فردا درباره آن صحبت کنیم؟
Позже
بعد از آن
Всегда
همیشه
До
قبل از
Рано
در اوایل
Позже
پس از
Много раз
بارها
Никогда
هرگز
Сейчас
اکنون
Однажды
هنگامی که
Иногда
گاهی
Скоро
بزودی