درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 28 زمان: قرارهای

واژگان

چه روزی؟
В какой день?
چه ماهی؟
Какого месяца?
چه موقع ؟
Когда?
وقت ملاقات شما چه موقع است؟
Когда у тебя встреча?
بعد از آن
Позже
منو ساعت 8 بیدار کن
Разбуди меня в 8
آیا می توانیم فردا درباره آن صحبت کنیم؟
Мы можем поговорить об этом завтра?
همیشه
Всегда
قبل از
До
در اوایل
Рано
پس از
Позже
بارها
Много раз
هرگز
Никогда
اکنون
Сейчас
هنگامی که
Однажды
گاهی
Иногда
بزودی
Скоро