فارسی روسی درس 27 واژگان

روسی :: درس 27. زمان: ساعت چند است؟

loading

واژگان :: روسی فارسی

Который час?
ساعت چند است؟
Во сколько?
در چه زمانی؟
Сейчас час дня
ساعت 1:00 است
Сейчас без пятнадцати десять
ساعت 9:45 است
В 9:00
ساعت 9:00
В 4:00
ساعت 4:00
Полдень
ظهر
Полночь
نیمه شب
Утро
صبح
После полудня
بعد از ظهر
Вечер
عصر
Ночь
شب