درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 27 زمان: ساعت چند است؟

واژگان

ساعت چند است؟
Который час?
در چه زمانی؟
Во сколько?
ساعت 1:00 است
Сейчас час дня
ساعت 9:45 است
Сейчас без пятнадцати десять
ساعت 9:00
В 9:00
ساعت 4:00
В 4:00
ظهر
Полдень
نیمه شب
Полночь
صبح
Утро
بعد از ظهر
После полудня
عصر
Вечер
شب
Ночь