فارسی روسی درس 26 واژگان

روسی :: درس 26. زمان: چه روزی است؟

loading

واژگان :: روسی فارسی

2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
Какой сегодня день?
امروز چه روزی است؟
Сегодня 21 ноября 2013 г.
امروز 21 نوامبر، 2013 است
На прошлой неделе
هفته گذشته
В прошлом месяце
ماه گذشته
Следующая неделя
هفته بعد
Следующий месяц
ماه بعد
В будущем году
سال بعد
Сегодня вечером
امشب
Вчера вечером
دیشب
Завтра утром
فردا صبح
Позавчера
پریروز
Послезавтра
پس فردا
Выходные
آخر هفته