فارسی روسی درس 25 واژگان

روسی :: درس 25. زمان: ماههای سال

loading

واژگان :: روسی فارسی

Названия месяцев
ماههای سال
Январь
ژانویه
Февраль
فوریه
Март
مارس
Апрель
آوریل
Май
مه
Июнь
ژوئن
Июль
جولای
Август
اوت
Сентябрь
سپتامبر
Октябрь
اکتبر
Ноябрь
نوامبر
Декабрь
دسامبر