درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 24 زمان: روزهای هفته

واژگان

برای چه مدت؟
Как долго?
روزهای هفته
Дни недели
دوشنبه
Понедельник
سه شنبه
Вторник
چهارشنبه
Среда
پنج شنبه
Четверг
جمعه
Пятница
شنبه
Суббота
یکشنبه
Воскресенье
دیروز
Вчера
امروز
Сегодня
فردا
Завтра