فارسی روسی درس 24 واژگان

روسی :: درس 24. زمان: روزهای هفته

loading

واژگان :: روسی فارسی

Как долго?
برای چه مدت؟
Дни недели
روزهای هفته
Понедельник
دوشنبه
Вторник
سه شنبه
Среда
چهارشنبه
Четверг
پنج شنبه
Пятница
جمعه
Суббота
شنبه
Воскресенье
یکشنبه
Вчера
دیروز
Сегодня
امروز
Завтра
فردا