درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 23 مردم: دوستان

واژگان

همسایه
Сосед
دوست
Друг
آیا شما ازدواج کرده اید؟
Ты женат?
چه مدت است ازدواج کرده اید؟
Давно вы женаты?
آیا او دوست دختر شما است؟
Она твоя девушка?
آیا او دوست پسر شما است؟
Он твой парень?