فارسی روسی درس 23 واژگان

روسی :: درس 23. مردم: دوستان

loading

واژگان :: روسی فارسی

Сосед
همسایه
Друг
دوست
Ты женат?
آیا شما ازدواج کرده اید؟
Давно вы женаты?
چه مدت است ازدواج کرده اید؟
Она твоя девушка?
آیا او دوست دختر شما است؟
Он твой парень?
آیا او دوست پسر شما است؟