فارسی روسی درس 22 واژگان

روسی :: درس 22. مردم: دختران و پسران

loading

واژگان :: روسی فارسی

Мальчик
پسر
Девочка
دختر
Женщина
زن
Человек, Мужчина
مرد
Любимый молодой человек
دوست پسر
Любимая девушка
دوست دختر
Двоюродная сестра
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
Двоюродный брат
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
Тетя
عمه/خاله
Дядя
دایی/عمو
Жена
زن
Муж
شوهر