درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 22 مردم: دختران و پسران

واژگان

پسر
Мальчик
دختر
Девочка
زن
Женщина
مرد
Человек, Мужчина
دوست پسر
Любимый молодой человек
دوست دختر
Любимая девушка
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
Двоюродная сестра
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
Двоюродный брат
عمه/خاله
Тетя
دایی/عمو
Дядя
زن
Жена
شوهر
Муж