فارسی روسی درس 21 واژگان

روسی :: درس 21. مردم: روابط خانوادگی

loading

واژگان :: روسی فارسی

Мачеха
نامادری
Отчим
ناپدری
Сводная сестра
ناخواهری
Сводный брат
نابرادری
Свекор
پدر شوهر/پدرزن
Свекровь
مادر شوهر/مادر زن
Шурин
برادر شوهر/برادر زن
Свояченица
خواهر شوهر/خواهر زن
Кто она?
او چه کسی است؟
Это твоя мать?
آیا این مادر شما است ؟
Кто твой отец?
پدر شما چه کسی است؟
Вы родственники?
آیا شما با هم فامیل هستید؟
Сколько тебе лет?
چند ساله هستید؟
Сколько лет твоей сестре?
خواهر شما چند ساله است؟