درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 20 مردم: اعضای خانواده

واژگان

مردم
Люди
مادر
Мать
پدر
Отец
برادر
Брат
خواهر
Сестра
پسر
Сын
دختر
Дочь
پسر برادر زن و خواهر شوهر و غیره
Племянник
دختر برادر یا خواهر و غیره
Племянница
پدر بزرگ
Дедушка
مادر بزرگ
Бабушка