فارسی روسی درس 20 واژگان

روسی :: درس 20. مردم: اعضای خانواده

loading

واژگان :: روسی فارسی

Люди
مردم
Мать
مادر
Отец
پدر
Брат
برادر
Сестра
خواهر
Сын
پسر
Дочь
دختر
Племянник
پسر برادر زن و خواهر شوهر و غیره
Племянница
دختر برادر یا خواهر و غیره
Дедушка
پدر بزرگ
Бабушка
مادر بزرگ