فارسی روسی درس 17 واژگان

روسی :: درس 17. راهنمایی: پایین سالن

loading

واژگان :: روسی فارسی

Вперед
مستقیم
Сзади
پشت سر
Спереди
در مقابل
Внутри
در داخل
За пределами (снаружи)
خارج از
Здесь
اینجا
Там
آنجا
Около
نزدیک
Далеко
دور
Вдоль стены
در امتداد دیوار
За углом
در اطراف گوشه
За столом
بر میز
В очереди
در خط
Вниз
طبقه پایین
Наверх
طبقه بالا
По коридору
پایین سالن