درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 17 راهنمایی: پایین سالن

واژگان

مستقیم
Вперед
پشت سر
Сзади
در مقابل
Спереди
در داخل
Внутри
خارج از
За пределами (снаружи)
اینجا
Здесь
آنجا
Там
در امتداد دیوار
Вдоль стены
نزدیک
Около
در اطراف گوشه
За углом
دور
Далеко
بر میز
За столом
در خط
В очереди
طبقه پایین
Вниз
طبقه بالا
Наверх
پایین سالن
По коридору