فارسی روسی درس 16 واژگان

روسی :: درس 16. دستورالعمل ها: بیا اینجا

loading

واژگان :: روسی فارسی

Минуточку
فقط یک لحظه
Подождите здесь
اینجا منتظر باشید
Следуйте за мной
دنبال من بیایید
Она поможет вам
او به شما کمک می کند
Войдите!
بیا تو
Входите, пожалуйста!
لطفا بیا تو
Садитесь
بنشینید
Идите сюда
بیا اینجا
Покажите мне
به من نشان بده