درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 16 دستورالعمل ها: بیا اینجا

واژگان

فقط یک لحظه
Минуточку
اینجا منتظر باشید
Подождите здесь
دنبال من بیایید
Следуйте за мной
او به شما کمک می کند
Она поможет вам
بیا تو
Войдите!
لطفا بیا تو
Входите, пожалуйста!
بنشینید
Садитесь
بیا اینجا
Идите сюда
به من نشان بده
Покажите мне