درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 15 اعداد: 1000 از طریق 10،000

واژگان

1000
тысяча
2000
два тысяча
3000
три тысяча
4000
четыре тысяча
5000
пять тысяча
6000
шесть тысяча
7000
семь тысяча
8000
восемь тысяча
9000
девять тысяча
10000
десять тысяча