درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 14 اعداد: 100 تا 1000

واژگان

100
сто
200
двести
300
триста
400
четыреста
500
пятьсот
600
шестьсот
700
семьсот
800
восемьсот
900
девятьсот
1000
тысяча