درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 13 اعداد: 10 تا 100

واژگان

10
десять
20
двадцать
30
тридцать
40
сорок
50
пятьдесят
60
шестьдесят
70
семьдесят
80
восемьдесят
90
девяносто
100
сто