درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 12 اعداد: 21 تا 30

واژگان

21
двадцать один
22
двадцать два
23
двадцать три
24
двадцать четыре
25
двадцать пять
26
двадцать шесть
27
двадцать семь
28
двадцать восемь
29
двадцать девять
30
тридцать