درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 11 اعداد: 11 از 20

واژگان

11
одиннадцать
12
двенадцать
13
тринадцать
14
четырнадцать
15
пятнадцать
16
шестнадцать
17
семнадцать
18
восемнадцать
19
девятнадцать
20
двадцать