درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 10 اعداد: 0 تا 10

واژگان

تعداد
Числа
1
один
2
два
3
три
4
четыре
5
пять
6
шесть
7
семь
8
восемь
9
девять
10
десять