فارسی روسی درس 9 واژگان

روسی :: درس 9. شروع: عبارات

loading

واژگان :: روسی فارسی

Кстати
ضمنا
По крайней мере
حداقل
Наконец
سرانجام
Однако
اما
Поэтому
از این رو
Не волнуйтесь
نگران نباش
Как сказать
که بستگی دارد
Простите
من متاسفم
Сейчас
در حال حاضر
Я не знаю
من نمی دانم
Таким образом
مانند این