درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 9 شروع: عبارات

واژگان

ضمنا
Кстати
حداقل
По крайней мере
سرانجام
Наконец
اما
Однако
از این رو
Поэтому
نگران نباش
Не волнуйтесь
که بستگی دارد
Как сказать
من متاسفم
Простите
در حال حاضر
Сейчас
من نمی دانم
Я не знаю
مانند این
Таким образом