درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 7 شروع: من هستم

واژگان

من هستم
Я
آیا
Есть
و
И
زیرا
Потому что
اما
Но
یا
Или
در
В
بدون
Без
در
В