درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 5 شروع: ضمایر

واژگان

من
Я
تو
Ты
او
Он
او
Она
ما
Мы
آنها
Они
مال من
Мой
مال شما
Ваш
مال او
Его
مال او
Ее
این
Это
که
То
اینها
Эти
آنها
Те