فارسی روسی درس 4 واژگان

روسی :: درس 4. شروع: لطفا و با تشکر از شما

loading

واژگان :: روسی فارسی

Пожалуйста
لطفاً
Спасибо!
ممنون از شما
Не за что!
قابلی ندارد
Будь здоров!
سلامت باشید
С днем рождения!
تولدت مبارک
Поздравляю!
تبریک
Удачи!
موفق باشید
Как вас зовут?
نام شما چیست؟
Меня зовут Мария
اسم من ماریا است
Простите, я не расслышал ваше имя
ببخشید، من نام شما را نشنیدم
Приятно познакомиться
از ملاقات شما خوشبختم
Откуда вы?
اهل کجا هستید؟
Я из Нью-Йорка
من از نیویورک هستم