درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 4 شروع: لطفا و با تشکر از شما

واژگان

لطفاً
Пожалуйста
ممنون از شما
Спасибо!
قابلی ندارد
Не за что!
سلامت باشید
Будь здоров!
تولدت مبارک
С днем рождения!
تبریک
Поздравляю!
موفق باشید
Удачи!
نام شما چیست؟
Как вас зовут?
اسم من ماریا است
Меня зовут Мария
ببخشید، من نام شما را نشنیدم
Простите, я не расслышал ваше имя
از ملاقات شما خوشبختم
Приятно познакомиться
اهل کجا هستید؟
Откуда вы?
من از نیویورک هستم
Я из Нью-Йорка