فارسی روسی درس 3 واژگان

روسی :: درس 3. شروع: آهسته تر صحبت کنید

loading

واژگان :: روسی فارسی

Говорите медленно
آرام صحبت کنید
Не понимаю
من درک نمی کنم
Вы понимаете?
آیا شما درک می کنید؟
Конечно
حتماً
Повторите, пожалуйста
تکرار، لطفا
Снова
دوباره
Пословно
کلمه به کلمه
Медленно
به آرامی
Как вы сказали?
شما چطور می گویید؟
Что это значит?
به چه معنی است؟
Что вы сказали?
شما چه گفتید؟
У вас есть вопрос?
آیا شما سوال دارید؟