فارسی روسی درس 2 واژگان

روسی :: درس 2. شروع: من کمی صحبت می کنم

loading

واژگان :: روسی فارسی

Вы говорите по-английски?
آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟
Да, немного
بله، یک کمی
Да
بله
Нет
خیر
Приятно познакомиться
از ملاقات شما خوشبختم
Рад вас видеть
خوشحالم تو رو می ببینم
Господин
آقای
Миссис
خانم
Мисс
خانم