درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 2 شروع: من کمی صحبت می کنم

واژگان

آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟
Вы говорите по-английски?
بله، یک کمی
Да, немного
بله
Да
خیر
Нет
از ملاقات شما خوشبختم
Приятно познакомиться
خوشحالم تو رو می ببینم
Рад вас видеть
آقای
Господин
خانم
Миссис
خانم
Мисс