درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 109 کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف

واژگان

کتاب مهمان
gesuto bukku ゲストブック
سبد خرید
shoppingu kaーto ショッピングカート
گروه خبری
nyuーsu guruーpu ニュースグループ
اشتراک در
koudoku suru 購読する
پیام های خروجی
soushin messeーji 送信メッセージ
پست الکترونیکی رمز دار
angou ka meーru 暗号化メール
پیامهای ارسال شده
soushin bokkusu 送信ボックス
پیامهای حذف شده
sakujo sa re ta messeーji 削除されたメッセージ
صندوق وارده
jushin torei 受信トレイ
صندوق خارجه
soushin torei 送信トレイ