فارسی ژاپنی درس 109 واژگان

ژاپنی :: درس 109. کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

gesuto bukku ゲストブック
کتاب مهمان
shoppingu kaーto ショッピングカート
سبد خرید
nyuーsu guruーpu ニュースグループ
گروه خبری
koudoku suru 購読する
اشتراک در
soushin messeーji 送信メッセージ
پیام های خروجی
angou ka meーru 暗号化メール
پست الکترونیکی رمز دار
soushin bokkusu 送信ボックス
پیامهای ارسال شده
sakujo sa re ta messeーji 削除されたメッセージ
پیامهای حذف شده
jushin torei 受信トレイ
صندوق وارده
soushin torei 送信トレイ
صندوق خارجه