فارسی ژاپنی درس 107 واژگان

ژاپنی :: درس 107. کامپیوتر: قطعات

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

kiーboーdo キーボード
صفحه کلید
botan ボタン
دکمه
rappu toppu konpyuーta ラップトップコンピュータ
کامپیوتر لپ تاپ
modemu モデム
مودم
mausu botan マウスボタン
دکمه ماوس
mausu paddo マウスパッド
موس پد
mausu マウス
ماوس
deーtabeーsu データベース
پایگاه داده
kurippu boーdo クリップボード
تخته کوچکی که گیره هایی برای نگاه داشتن کاغذ دارد