فارسی ژاپنی درس 105 واژگان

ژاپنی :: درس 105. اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

modoru 戻る
پشت
susumu 進む
جلو
hozon suru 保存する
ذخیره
etsuran suru 閲覧する
گشت و گذار (وب)
daunroーdo ダウンロード
دانلود
jikkou suru 実行する
اجرا (اجرا)
kurikku クリック
کلیک کنید
doraggu ドラッグ
کشیدن
doroppu ドロップ
بیاندازید
koushin zumi 更新済み
به روز شده
koushin 更新
به روز
doroppudaunmenyuー ドロップダウンメニュー
منوی کشویی
teishi 停止
ایست