درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 104 استخدام: گشت و گذار در اینترنت

واژگان

صفحه خانگی
hoーmupeーji ホームページ
بارگذاری
appu roーdo アップロード
انتخاب کنید
sentaku suru 選択する
پوشه
foruda フォルダ
نوار ابزار
tsuーru baー ツールバー
بازگشت
modoru 戻る
نشان کردن
okiniiri お気に入り
(@)
attomaーku アットマーク(@)
اسلش (/)
surasshu スラッシュ(/)
دونقطه (:)
koron コロン(:)