فارسی ژاپنی درس 104 واژگان

ژاپنی :: درس 104. استخدام: گشت و گذار در اینترنت

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

hoーmupeーji ホームページ
صفحه خانگی
appu roーdo アップロード
بارگذاری
sentaku suru 選択する
انتخاب کنید
foruda フォルダ
پوشه
tsuーru baー ツールバー
نوار ابزار
modoru 戻る
بازگشت
okiniiri お気に入り
نشان کردن
attomaーku アットマーク(@)
(@)
surasshu スラッシュ(/)
اسلش (/)
koron コロン(:)
دونقطه (:)

بیشتر ژاپنی

درس 105. اشتغال: قوانین و مقررات ناوبری درس 106. استخدام: ورود اطلاعات درس 107. کامپیوتر: قطعات درس 108. کامپیوتر: شرایط ایمیل درس 109. کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف