فارسی ژاپنی درس 103 واژگان

ژاپنی :: درس 103. استخدام: استفاده از اینترنت

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

intaーnetto インターネット
اینترنت
rinku リンク
پیوند
haipaーrinku ハイパーリンク
لینک
intaーnettosaーbisupurobaidaー インターネットサービスプロバイダー
ارائه دهنده خدمات اینترنت
nettowaーku ネットワーク
شبکه
webu saito ウェブサイト
وب سایت
webu peーji ウェブページ
صفحه اینترنتی
webu peーji no adoresu ウェブページのアドレス
آدرس صفحه وب (URL)
anzen na webu saito 安全なウェブサイト
وب سایت امن
burauza ブラウザ
مرورگر
kensaku enjin 検索エンジン
موتور جستجو
anzen na saーbaー 安全なサーバー
سرور امن