فارسی ژاپنی درس 99 واژگان

ژاپنی :: درس 99. دفتر مرکزی: میز

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

watashi ha hocchikisu wo sagashi te i masu 私はホッチキスを探しています
من دنبال ماشین گیره زنی( منگنه) می گردم
gabyou 画鋲
با پونز محکم کردن
enpitsu 鉛筆
مداد
hon 本
کتاب
kami 紙
کاغذ
noーto ノート
دفتر یادداشت
suraido スライド
اسلاید
karendaー カレンダー
تقویم
teーpu テープ
نوار
watashi ha chizu wo mitsukeru hitsuyou ga ari masu 私は地図を見つける必要があります
من باید یک نقشه پیدا کنم