درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 99 دفتر مرکزی: میز

واژگان

من دنبال ماشین گیره زنی( منگنه) می گردم
watashi ha hocchikisu wo sagashi te i masu 私はホッチキスを探しています
با پونز محکم کردن
gabyou 画鋲
مداد
enpitsu 鉛筆
کتاب
hon 本
کاغذ
kami 紙
دفتر یادداشت
noーto ノート
اسلاید
suraido スライド
تقویم
karendaー カレンダー
نوار
teーpu テープ
من باید یک نقشه پیدا کنم
watashi ha chizu wo mitsukeru hitsuyou ga ari masu 私は地図を見つける必要があります