فارسی ژاپنی درس 98 واژگان

ژاپنی :: درس 98. دفتر مرکزی: لوازم

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

hasami ha doko ni ari masu ka はさみはどこにありますか?
قیچی ها کجا هستند؟
enpitsu kezuri 鉛筆削り
مداد تراش
kurippu クリップ
گیره کاغذ
pen ga hitsuyou desu ペンが必要です
من نیاز به یک قلم دارم
memo chou メモ帳
زیردستی برای نوشتن
jougi 定規
خط کش
fuutou 封筒
پاکت
kitte 切手
تمبر
nori のり
چسب
keshigomu 消しゴム
پاک کن