درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 98 دفتر مرکزی: لوازم

واژگان

قیچی ها کجا هستند؟
hasami ha doko ni ari masu ka はさみはどこにありますか?
مداد تراش
enpitsu kezuri 鉛筆削り
گیره کاغذ
kurippu クリップ
من نیاز به یک قلم دارم
pen ga hitsuyou desu ペンが必要です
زیردستی برای نوشتن
memo chou メモ帳
خط کش
jougi 定規
پاکت
fuutou 封筒
تمبر
kitte 切手
چسب
nori のり
پاک کن
keshigomu 消しゴム