فارسی ژاپنی درس 97 واژگان

ژاپنی :: درس 97. دفتر مرکزی: تجهیزات

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

fakkusu ki ファックス機
دستگاه فکس
kopiー ki コピー機
دستگاه فتوکپی
denwa 電話
تلفن
taipuraitaー タイプライター
ماشین تحریر
purojekutaー プロジェクター
پروژکتور
konpyuーta コンピュータ
کامپیوتر
gamen 画面
پرده
purinta ga dousa shi te i masu ka プリンタが動作していますか?
آیا چاپگر کار می کند؟
disuku ディスク
دیسک
dentaku 電卓
ماشین حساب