فارسی ژاپنی درس 94 واژگان

ژاپنی :: درس 94. پزشک: مصدومیت

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

netsu ga ari masu ka 熱がありますか?
آیا شما تب دارید؟
hai, netsu ga ari masu はい、熱があります
بله، من تب دارم
kinou kara netsu ga ari masu 昨日から熱があります
من از دیروز تا به حال تب دارم
isha wo yon de morae masu ka 医者を呼んでもらえますか?
آیا می توانید به دکترتلفن بزنید؟
isha ha itsu ki masu ka 医者はいつ来ますか?
چه موقع دکتر می آید؟
ashi ga itai desu 足が痛いです
پای من درد می کند
korobi mashi ta 転びました
من افتادم
watashi ha jiko wo okoshi mashi ta 私は事故を起こしました
من تصادف کردم
kossetsu shi ta to omoi masu 骨折したと思います
فکر می کنم آن را شکستم
ansei 安静
استراحت در رختخواب
yutaka kan shippu 温感シップ
پد گرمایی
aisu pakku アイスパック
بسته یخ
tsuri houtai つり包帯
زنجیر
gipusu houtai ga hitsuyou desu ギプス包帯が必要です
شما باید گچ بگیرید