فارسی ژاپنی درس 88 واژگان

ژاپنی :: درس 88. تعطیلات: فعالیت های پایه

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

watashi ha chekkaー wo purei shi tai desu 私はチェッカーをプレイしたいです
من دوست دارم چکرز بازی کنم
watashi ha toranpu wo shi tai desu 私はトランプをしたいです
من می خواهم ورق بازی کنم
watashi ha chesu wo suru no ga suki de ha ari mase n 私はチェスをするのが好きではありません
من دوست ندارم شطرنج بازی کنم
watashi ha resutoran ni iku hitsuyou ha ari mase n 私はレストランに行く必要はありません
من لازم نیست به رستوران بروم
watashi ha tako wo age tai desu 私は、たこを揚げたいです
من بادبادک بازی را دوست دارم
watashi ha yamanobori ga suki de ha nai desu 私は山登りが好きではないです
من کوه نوردی را دوست ندارم
watashi ha jitensha ni noru no ga suki desu 私は自転車に乗るのが好きです
من دوچرخه سواری را دوست دارم
watashi ha bideo geーmu ha shi taku nai desu 私はビデオゲームはしたくないです
من نمی خواهم بازی های ویدئویی بازی کنم
watashi ha odoru no ga suki desu 私は踊るのが好きです
من رقصیدن را دوست دارم
watashi ha pureー suru koto ga suki desu 私はプレーすることが好きです
من بازی کردن را دوست دارم
watashi ha ie ni kaera nakere ba nari mase n 私は家に帰らなければなりません
من باید به خانه برگردم
watashi ha mou ne naku te ha ike mase n 私はもう寝なくてはいけません
من باید بخوابم
watashi ha shi wo kaku no ga suki desu 私は詩を書くのが好きです
من دوست دارم شعر بسُرایم