درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 88 تعطیلات: فعالیت های پایه

واژگان

من دوست دارم چکرز بازی کنم
watashi ha chekkaー wo purei shi tai desu 私はチェッカーをプレイしたいです
من می خواهم ورق بازی کنم
watashi ha toranpu wo shi tai desu 私はトランプをしたいです
من دوست ندارم شطرنج بازی کنم
watashi ha chesu wo suru no ga suki de ha ari mase n 私はチェスをするのが好きではありません
من لازم نیست به رستوران بروم
watashi ha resutoran ni iku hitsuyou ha ari mase n 私はレストランに行く必要はありません
من بادبادک بازی را دوست دارم
watashi ha tako wo age tai desu 私は、たこを揚げたいです
من کوه نوردی را دوست ندارم
watashi ha yamanobori ga suki de ha nai desu 私は山登りが好きではないです
من دوچرخه سواری را دوست دارم
watashi ha jitensha ni noru no ga suki desu 私は自転車に乗るのが好きです
من نمی خواهم بازی های ویدئویی بازی کنم
watashi ha bideo geーmu ha shi taku nai desu 私はビデオゲームはしたくないです
من رقصیدن را دوست دارم
watashi ha odoru no ga suki desu 私は踊るのが好きです
من بازی کردن را دوست دارم
watashi ha pureー suru koto ga suki desu 私はプレーすることが好きです
من باید به خانه برگردم
watashi ha ie ni kaera nakere ba nari mase n 私は家に帰らなければなりません
من باید بخوابم
watashi ha mou ne naku te ha ike mase n 私はもう寝なくてはいけません
من دوست دارم شعر بسُرایم
watashi ha shi wo kaku no ga suki desu 私は詩を書くのが好きです