فارسی ژاپنی درس 68 واژگان

ژاپنی :: درس 68. رستوران: پرداخت

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

taberu 食べる
خوردن
nomu 飲む
نوشیدن
maneーjaー wo onegai shi masu マネージャーをお願いします
آیا من می توانم با مدیر صحبت می کنند؟
kore ha nani desu ka これは何ですか?
این چیست؟
seikyuu sho 請求書
صورتحساب
chippu チップ
انعام
kurejittokaーdo ha tsukae masu ka クレジットカードは使えますか?
آیا می توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟
ikura desu ka いくらですか?
چقدر من به شما بدهکار هستم؟
seikyuu sho wo onegai shi masu 請求書をお願いします
صورتحساب ، لطفا
betsu no kurejitto ha ari masu ka 別のクレジットはありますか?
آیا کارت اعتباری دیگری دارید؟
ryoushuu sho wo onegai shi masu 領収書をお願いします
لطفاً رسید به من بدهید
toire ha doko desu ka トイレはどこですか?
دستشویی کجاست؟
ideguchi 出口
خروج
irikuchi 入口
ورود
subarashii saーbisu wo arigatou gozai mashi ta 素晴らしいサービスをありがとうございました
با تشکر از خدمات خوب شما