فارسی ژاپنی درس 61 واژگان

ژاپنی :: درس 61. خرید: فروش

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

nekkuresu wo sagashi te i masu ネックレスを探しています
من به دنبال یک گردنبند می گردم
heiten jikan ha nan ji desu ka 閉店時間は何時ですか?
فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟
uridashi ha shi te i masu ka 売出しはしていますか?
آیا فروش دارید؟
genkin de harai masu 現金で払います
می خواهم نقداً بپردازم.
kono shouhin wo kiーpu shi te morae masu ka この商品をキープしてもらえますか?
می توانید آن را برای من نگه دارید؟
kurejittokaーdo ha tsukae masu ka クレジットカードは使えますか?
آیا کارت اعتباری قبول می کنید؟
kono shouhin wo koukan shi tai no desu ga この商品を交換したいのですが
می خواهم آنرا عوض کنم.
henpin deki masu ka 返品できますか?
میتوانم آن را برگردانم؟
kaiten 開店
باز
heiten 閉店
بسته
hiruyasumi jikan heiten 昼休み時間閉店
برای ناهار تعطیل است
ryoushuu sho 領収書
رسید
koshou shi te iru 故障している
معیوب
koware te iru 壊れている
شکسته
ideguchi 出口
خروج
irikuchi 入口
ورود
hanbai sutaffu 販売スタッフ
فروشنده
heiten jikan ha nan ji desu ka 閉店時間は何時ですか?
فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟