فارسی ژاپنی درس 42 واژگان

ژاپنی :: درس 42. سفر: خروج و ورود

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

shuppatsu 出発
حرکت
ririku 離陸
برخاست
chakuriku 着陸
فرود
kassou ro 滑走路
باند فرودگاه
touchaku 到着
ورود
taーminaru biru ターミナルビル
ساختمان ترمینال
kinen seki 禁煙席
بخش غیر سیگاری
zeikan jimusho 税関事務所
دفتر گمرک
menzei 免税
معاف از عوارض
keibi in 警備員
نگهبان امنیتی
kinzoku tanchi ki 金属探知機
فلزیاب
ekkusu sen kiki X線機器
دستگاه اشعه ایکس
mibun shoumei sho 身分証明書
فرم شناسایی