درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 35 متضاد: قدیمی / جدید

واژگان

قدیمی
furui 古い
جدید
atarashii 新しい
خشن
arai 粗い
صاف
nameraka na 滑らかな
ضخیم
atsui 厚い
نازک
usui 薄い
سرد
samui 寒い
داغ
atsui 暑い
همه
subete すべて
هیچ یک
nashi なし
قبل از
mae ni 前に
پس از
nochini 後に