فارسی ژاپنی درس 31 واژگان

ژاپنی :: درس 31. متضاد: آسان / سخت

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

kantan 簡単
ساده
muzukashii 難しい
مشکل
onaji 同じ
همان
chigau 違う
متفاوت
hiku 引く
کشیدن
osu 押す
فشار دادن
sukunai 少ない
کمی از
ooi 多い
بسیاری
nagai 長い
بلند
mijikai 短い
کوتاه
nani mo nai 何もない
هیچ
nani ka 何か
چیزی