فارسی ژاپنی درس 30 واژگان

ژاپنی :: درس 30. متضاد: بزرگ / کوچک

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

ookii 大きい
بزرگ
chiisai 小さい
کوچک
takai 高い
بلند
hikui 低い
کوتاه
wakai 若い
جوان
oi te iru 老いている
پیر
yase te iru 痩せている
لاغر
futo tte iru 太っている
چاق
ue 上
بالا
shita 下
پایین
shitsumon 質問
سوال
kaitou 回答
پاسخ